2019. 11. 27. # 1.) Testületi ülésekről készítendő videófelvételek megszüntetése
2019. 11. 27. # 2.) Beszámoló a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
2019. 06. 26. # 1.) Beszámoló a Fantázia Alapfokú Művészeti Iskola Alsónémedi Telephelyének 2018-2019. tanévi pedagógiai tevékenységéről
2019. 06. 26. # 2.) Szivárvány Napközi otthonos Óvoda nevelési évről szóló beszámolója
2019. 06. 26. # 3.) DAKÖV Kft. beszámolója  - gazdasági
2019. 06. 26. # 4.) Dabas és Környéke Vízügyi Kft-vel konzorciumi szerződés kötése
2019. 06. 26. # 5.) Sportcsarnok tetőtér javítás, beázás megszüntetés - tájékoztatás
2019. 06. 26. # 6.) Helyi védelem törlésére vonatkozó kérelem (Rákóczi u. 11.)
2019. 06. 26. # 7.) Volánbusz járatok útvonalmódosítási javaslata
2019. 06. 26. # 8.) 2019. évi költségvetés I. módosítása
2019. 06. 26. # 9.) Telekösszevonás Fő út 56-58. (Polgármesteri Hivatal)
2019. 06. 26. # 10.) Fő út 888-889 hrsz-ú ingatlanokon parkoló kialakítása, épület bontás
2019. 06. 26. # 11.) Somogyi Béla u. - Kossuth Lajos u. területcsere (településközpont kialakításhoz)
2019. 06. 26. # 12.) Illegális hulladéklerakók felszámolása
2019. 06. 26. # 13.) Belterületbe csatolási kérelmek (050/43, 0221/19, /28, /29 hrsz)
2019. 06. 26. # 14.) Konyhabővítés tervezőjének megbízás
2019. 06. 26. # 15.) Óvoda bővítés tanulmányterv tervezői megbízás (Rákóczi utca)
2019. 06. 26. # 16.) Kerékpárút nyomvonalának önkormányzati tulajdonba és kezelésbe vétele
2019. 06. 26. # 17.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről
2019. 04. 30. # 1.) Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásának megtárgyalása és elfogadása
2019. 04. 30. # 2.) A 2018. évi gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló elfogadása
2019. 04. 30. # 3.) Az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámolók elfogadása
2019. 04. 30. # 4.) Gyermekorvos kamatmentes kölcsön kérelme
2019. 04. 30. # 5.) Rendőrség beszámolója Alsónémedi közbiztonságának helyzetéről
2019. 04. 30. # 6.) Beszámoló az AVE tevékenységéről
2019. 04. 30. # 7.) Beszámoló az ASE tevékenységéről, ASE támogatásának kiegészítése
2019. 04. 30. # 8.) Beszámoló a Polgárőrség tevékenységéről
2019. 04. 30. # 9.)Beszámoló a NYWYG tevékenységéről
2019. 04. 30. # 10.) Beszámoló a Művelődési Ház 2018. évi tevékenységéről
2019. 04. 30. # 11.) ABÉVA Kft. 2019. évi üzleti terv módosítása
2019. 04. 30. # 12.) Beszámoló az ABÉVA 2018. évi tevékenységéről
2019. 04. 30. # 13.) Beszámoló a temetkezési közszolgáltatás helyzetéről
2019. 04. 30. # 14.) Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól
2019. 04. 30. # 15.) Döntés a Nagygödör tér bekerítésének előkészítéséről
2019. 04. 30. # 16.) Civil szervezetek részére kiírt pályázat elbírálása
2019. 04. 30. # 17.) Polgármesteri keret meghatározása (egyéb civil szervezetek támogatására)
2019. 04. 30. # 18.) A közterületek használatáról, valamint az utcanév és házszám táblákról szóló 8/2005. (VII. 08.) rendelet módosítása
2019. 04. 30. # 19.) Közterület elnevezése
2019. 04. 30. # 20.) DAKÖV Kft. víz- és szennyvízhálózat bővítés tervezése
2019. 04. 30. # 21.) DAKÖV Kft. megbízása az orvosi rendelő közműépítésének kivitelezésére
2019. 04. 30. # 22.) Uszoda tervezőjének kiválasztása
2019. 04. 30. # 23.) Alsónémedi Templom utca felújítása és a Fő utca 87-Halászy utca között kerékpárút építés kivitelezés közbeszerzési eljárás indítása
2019. 04. 30. # 24.) Alsónémedi Haraszti úti járda felújításának közbeszerzési eljárás indítása
2019. 04. 30. # 25.) Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár klimatizálás kivitelezőjének kiválasztása
2019. 04. 30. # 26.) Konyha részére kombinált sütő vásárlása
2019. 04. 30. # 27.) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázaton való indulás
2019. 04. 30. # 28.) ÁSZ utóellenőrzés figyelemfelhívó levél
2019. 04. 30. # 29.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről
2019. 04. 30. # 30.) Egyebek
2018. 11. 28. # 1.) Dr. Farkas Gábor tervező településközpont beépítési terv bemutatója
2018. 11. 28. # 2.) Beszámoló a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
2018. 11. 28. # 3.) Alsónémedi Önkormányzati Konyha beszámolója
2018. 11. 28. # 4.) Ócsa-Alsónémedi központi háziorvosi ügyeleti feladatokat ellátó Nagykadácsi Egészségügyi Szolgáltató Kft. megbízási díjának felülvizsgálata
2018. 11. 28. # 5.) Helyi Esélyegyelőségi Program elfogadása
2018. 11. 28. # 6.) ABÉVA Kft. 2019. évi üzleti terve
2018. 11. 28. # 7.) ABÉVA Kft-nek nyújtott tagi kölcsön meghosszabbítása
2018. 11. 28. # 8.) Iskola üzemeltetésével kapcsolatos pályázatokról döntés
2018. 11. 28. # 9.) Suzuki Ullmann volt telephelyének bérleti díja
2018. 11. 28. # 10.) Csapadékvíz elvezetés pályázatíró kiválasztása
2018. 11. 28. # 11.) Alsónémedi Temető fejlesztéséhez kapcsolódó előfásítás kivitelezése
2018. 11. 28. # 12.) 2019. évi belső ellenőrzési munkaterv
2018. 11. 28. # 13.) Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
2018. 11. 28. # 14). A 2018. évi költségvetés IV. módosítása
2018. 11. 28. # 15.) Tájékoztató az önkormányzat 3/4 éves gazdálkodásáról
2018. 11. 28. # 16.) Közbeszerzéssel kapcsolatos döntések
2018. 11. 28. # 17.) Pótbefizetés a „Kertváros” Kistérségi Önkormányzati Társuláshoz
2018. 11. 28. # 18.) Javaslat idősek nappali ellátásának biztosítására, és az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára
2018. 11. 28. # 19.) Az adóügyi dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló 7/2011. (III. 30.) sz. rendelet módosítása
2018. 11. 28. # 20.) Adásvételi szerződés módosítása
2018. 11. 28. # 21.) 4604 jelű országos közút elnevezése
2018. 11. 28. # 22.) Belterületbe csatolási kérelem (061/33 hrsz)
2018. 11. 28. # 23.) Meglévő kerékpárútra vonatkozó üzemeltetési keretszerződés jóváhagyása
2018. 11. 28. # 24.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről
2018. 11. 28. # 25.) Egyebek
2018. 11. 28. # 26.) Helyi kitüntetésről szóló javaslatok véleményezése
2018. 11. 28. # 27.) Vagyoni ügyek (ingatlanvásárlási, -eladási ügy)
2018. 02. 28. # 1.) A 2017. évi költségvetés V. módosítása
2018. 02. 28. # 2.) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadás
2018. 02. 28. # 3.) Civil szervezetek részére pályázat kiírása
2018. 02. 28. # 4.) Elővásárlási jogról való lemondás (földterület)
2018. 02. 28. # 5.) Kossuth úti iskolaépület átalakítás tervezői ajánlatának elbírálása, tervező kiválasztása
2018. 02. 28. # 6.) Orvosi rendelő műszaki ellenőr kiválasztása
2018. 02. 28. # 7.) Alsónémedi Északi Vállalkozói Terület – Temető között kerékpárút útépítési műszaki ellenőri feladatainak ellátása
2018. 02. 28. # 8.) Alsónémedi Szabadság tér – Déli belterület határ között járda- kerékpárút útépítési műszaki ellenőri feladatainak ellátása
2018. 02. 28. # 9.) Veresmarty J. utca műszaki ellenőr kiválasztása
2018. 02. 28. # 10.) Településképi rendelet partnerségi egyeztetési eljárás lezárása
2018. 02. 28. # 11.) Lakodalmak bérleti díjának emelése (Iskola Aula)
2018. 02. 28. # 12.) Fő út 54. sz. alatti ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbítása
2018. 02. 28. # 13.) ABÉVA Kft. Felügyelőbizottságának Ügyrendje (FEB javaslata)
2018. 02. 28. # 14.) ABÉVA Kft. Ügyvezetőjének díjazása (FEB javaslata)
2018. 02. 28. # 15.) Javaslat a Kertváros Szociális Központ által nyújtott házi segítségnyújtás szolgáltatás intézményi- és személyi térítési díjának módosítására
2018. 02. 28. # 17.) Teljesítmény-követelmények alapját képező célok meghatározása
2018. 02. 28. # 18.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről
2018. 02. 28. # 19.) Egyebek: Szóbeli beszámoló a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vételéről, síkosságmentesítés
2018. 02. 28. # 20.) Termőföld adás-vételi szerződés jóváhagyásának megtagadásával kapcsolatos kifogás elbírására
2018. 02. 14. # 1.) 2017. évi költségvetés beterjesztése (az ülésen kerül kiosztásra)
2018. 02. 14. # 2.) Bölcsőde működtetési feltételeinek meghatározása
2018. 02. 14. # 3.) Váci Egyházmegyei Szamaritánus Szolgálat Intézmény-fenntartó Központ Szentjánosbogár Katolikus Családi Napközi Hálózat – ABÉVA Kft. – Önkormányzat közötti háromoldalú megállapodás megszüntetése
2018. 02. 14. # 4.) Településarculati Kézikönyv (TAK) elfogadása előterjesztés, TAK
2018. 02. 14. # 5.) Településszerkezeti Terv (TSZT) elfogadása szöveges rész - térkép
2018. 02. 14. # 6) Veresmarty J. utca kiépítésére útépítési érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
2018. 02. 14. # 7.) Önkormányzati utak forgalmi rendje felülvizsgálatára érkezett ajánlatok elbírálása, tervező kiválasztása
2018. 02. 14. # 8.) Beszerzések, kivitelezések ajánlattevőinek kiválasztása
2018. 02. 14. # 9.) Helyi Építési Szabályzat tervezőjének kiválasztása
2018. 02. 14. # 10.) 221/2017. (X. 25.) önkormányzati határozat módosítása
2018. 02. 14. # 11.) Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása
2018. 02. 14. # 12.) Közbeszerzési eljárások indítása
2018. 02. 14. # 13.) Központi orvosi rendelő pályázatához projektmenedzser kiválasztása
2018. 02. 14. # 14.) Az Önkormányzat megtakarításainak befektetésként való elhelyezése
2018. 02. 14. # 15.) 27/2017. (II. 08.) önkormányzati határozat visszavonása
2018. 02. 14. # 16.) A képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása
2018. 02. 14. # 17.) Polgármester 2018. évi szabadságának ütemezési terve
2018. 02. 14. # 18.) A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
2018. 02. 14. # 19.) Alsónémedi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
2018. 02. 14. # 20.) A helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
2018. 02. 14. # 21.) A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
2018. 02. 14. # 22.) Névhasználat és székhelylétesítés engedélyezése
2017. 06. 07. # 1.) Önkormányzati ingatlanba székhely és telephely bejegyzés iránti kérelmek
2017. 06. 07. # 2.) II. sz. háziorvosi körzeti rendelés átköltözése a Fő út 34. sz. alatti rendelőbe
2017. 06. 07. # 3.) 130/2014. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat módosítása
2017. 06. 07. # 4.) ÉPKOMPLEX kivitelezési szerződés módosítása (Opál-ház)
2017. 06. 07. # 5.) Hozzájárulás iskolát érintő átszervezéshez
2017. 06. 07. # 6.) Kerékpárforgalmi Hálózati Terv készítőjének kiválasztása
2017. 06. 07. # 7.) Alsónémedi Platánsor növényvédelmi munkálatainak elvégzése
2017. 06. 07. # 8.) Opál-ház Dózsa Gy. tér felőli oldalának térburkolása és csapadékvíz elvezetésének kiépítésére kivitelező kiválasztása
2017. 06. 07. # 9.) Településarculati kézikönyv tervezőjének kiválasztása
2017. 06. 07. # 10.) Járdaépítési program indítása
2017. 06. 07. # 11.) ABÉVA Kft. gázszolgáltatói szerződése
2017. 04. 26. # 1.) Az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámolók elfogadása
2017. 04. 26. # 2.) Dr. Papp Zsolt székhely létesítési kérelme
2017. 04. 26. # 3.) A gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló elfogadása
2017. 04. 26. # 4.) Beszámoló a temetkezési közszolgáltatás helyzetéről
2017. 04. 26. # 5.) Beszámoló az ASE tevékenységéröl
2017. 04. 26. # 6.) Beszámoló a Polgárőrség tevékenységéről
2017. 04. 26. # 7.) Beszámoló a NYWYG tevékenységéről
2017. 04. 26. # 8.) Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásának megtárgyalása és elfogadása
2017. 04. 26. # 9.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. módosítása
2017. 04. 26. # 10.) Az önkormányzat szabad pénzeszközeinek felhasználása (Kincstárjegy vásárlás)
2017. 04. 26. # 11.) Orvosi rendelő és bölcsőde tervezési programjának meghatározása
2017. 04. 26. # 12.) A 2017. évi belső ellenőrzési ütemterv módosítása
2017. 04. 26. # 13.) Civil szervezetek részére kiírt pályázat elbírálása és az Alsónémedi Községért Közalapítvány támogatása
2017. 04. 26. # 14.) BM-es pályázaton való indulás előkészítése (Veresmarthy u. útépítés)
2017. 04. 26. # 15.) ABÉVA Kft. ügyvezető posztjának újratárgyalása
2017. 04. 26. # 16.) A Polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok végrehatásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről
2017. 04. 26. # 17.) Egyebek
2017. 04. 26. # 18.) Beszámoló az ABÉVA Kft. és a Tankerület közötti tárgyalásokról
2017. 04. 26. # 19.) Vagyoni ügyek
2017. 04. 11. # 1.) Településközponttal kapcsolatos döntések meghozatala
2017. 03. 29. # 1.) Beszámoló a Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről
2017. 03. 29. # 2.) Beszámoló Alsónémedi 2016. évi közbiztonsági helyzetéről
2017. 03. 29. # 3.) Beszámoló a Művelődési Ház 2016. évi tevékenységéről
2017. 03. 29. # 4.) Településközpont tervezőjének kiválasztása továbbtervezésre
2017. 03. 29. # 5.) Beszámoló a főépítész tevékenységéről
2017. 03. 29. # 6.) 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása
2017. 03. 29. # 7.) Beszámoló az ABÉVA 2016. évi tevékenységéről
2017. 03. 29. # 8.) Beszámoló az alpolgármester munkájáról
2017. 03. 29. # 9.) Síkosság-mentesítés helyzete, jövőbeni ellátása
2017. 03. 29. # 10.) Egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet elfogadása (a rendelet-tervezetet az előző ülésre már kiküldtük)
2017. 03. 29. # 11.) Alsónémedi Községért Közalapítvány Kuratóriumi tag lemondása, új tag választása
2017. 03. 29. # 12.) UPC Magyarország Kft. kérelme
2017. 03. 29. # 13.) Belső ellenőri jelentés
2017. 03. 29. # 14.) Ovodavezető kinevezésének meghosszabbítása
2017. 03. 29. # 15.) Gyermekorvosi és Védőnői rendelő parképítés kivitelező kiválasztása
2017. 03. 29. # 16.) Gyermekorvosi és Védőnői rendelő eszközbeszerzés beszállító kiválasztása
2017. 03. 29. # 17.) Vagyonátadás (Veresmarty u. és környéke)
2017. 03. 29. # 18.) Útépítések közbeszerzésének eredményhirdetése (8 utca)
2017. 03. 29. # 19.) A Polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok végrehatásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről
2017. 03. 29. # 20.) Egyebek
2017. 03. 29. # 21.) Vagyoni ügyek
2017. 03. 14. # 1.) Alsónémedi Dózsa Gy. tér 2. szám (815 hrsz.) alatt található Opál-ház könyvtár felújítás kivitelezése
2017. 03. 14. # 2.) Alsónémedi Ady E. utca - Arany J. utca gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálathoz kapcsolódó járda, parkolók, út és csapadékvíz elvezetés kivitelezéséhez a kivitelező kiválasztása
2017. 03. 14. # 3.) Kanyaró elleni védőoltás támogatása
2017. 02. 22. # 1.) Beszámoló az ABEVA Kft. és a Tankerület közötti tárgyalásokról
2017. 02. 22. # 2.) Személyi ügyek
2017. 02. 22. # 3.) A 2016. évi költségvetés IV. módosítása
2017. 02. 22. # 4.) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása
2017. 02. 22. # 5.) Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet elfogadása
2017. 02. 22. # 6.) József Attila utca szilárd burkolattal történő kiépítésére érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
2017. 02. 22. # 7.) Települési adó – új rendelet elfogadása, régi rendelet hatályon kívül helyezése
2017. 02. 22. # 8.) Civil szervezetek részére pályázat kiírása
2017. 02. 22. # 9.) Teljesítmény-követelmények alapját képező célok meghatározása
2017. 02. 22. # 10.) Elővásárlási jogról való lemondás (földterület)
2017. 02. 22. # 11.) A 2017-2020. évre vonatkozó belső ellenőrzés stratégiai terve
2017. 02. 22. # 12.) Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásról tájékoztatás
2017. 02. 22. # 13.) Községünk 950 éves évfordulójának megünneplésével kapcsolatos tájékoztatás
2017. 02. 22. # 14.) A Polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok végrehatásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről
2017. 02. 22. # 15.) Egyebek ( ABÉVA Kft. törsztőke emelése, új ügyvezető kinevezése )
2017. 02. 08. # 1.) Vagyoni ügyek:
2017. 02. 08. # – Ingatlanvásárlás Előterjesztő: Vincze József polgármester
2017. 02. 08. # – Suzuki Ullmann telephely bérbeadásának lehetősége Előterjesztő: ABÉVA Kft. képviselője
2017. 02. 08. # 2.) 2017. évi költségvetés beterjesztése (az ülésen kerül kiosztásra)
2017. 02. 08. # 3.) A képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása
2017. 02. 08. # 4.) Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázat elbírálása
2017. 02. 08. # 5.) A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosítása
2017. 02. 08. # 6.) Az Állami Számvevőszék V-0909-116/2016. számú ellenőrzései megállapításaira Intézkedési Terv elfogadása
2017. 02. 08. # 7.) Az államháztartáson kívüli források átadásáról, átvételéről szóló rendelet elfogadása
2017. 02. 08. # 8.) Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásról tájékoztatás
2017. 02. 08. # 9.) 2813 hrsz.-ú út tulajdonba vétele ajándékozással
2017. 02. 08. # 10.) Alsónémedi útépítésekhez fizetendő útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló rendeletek megalkotása
2017. 02. 08. # 11.) Változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet megalkotása (településközpont)
2017. 02. 08. # 12.) Költségvetési átcsoportosítások (szükség esetén)
2017. 02. 08. # 13.) Útépítések műszaki ellenőrének kiválasztása Előterjesztő: Vincze József polgármester
2017. 02. 08. # 14.) ASP pályázaton való indulás
2017. 02. 08. # 15.) ABÉVA Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés megszüntetése
2017. 02. 08. # 16.) ABÉVA Kft-től a konyhai eszközök átvétele
2017. 02. 08. # 17.) Tájékoztatás az ABÉVA Kft. és a Tankerület tárgyalásáról
2017. 02. 08. # 18.) ABÉVA Kft. felhatalmazása az Önkormányzat-ABÉVA Kft.-Tankerület közötti három oldalú megállapodás felmondására
2017. 02. 08. # 19.) Tájékoztatás a településközpont tervezésének állásáról
2017. 02. 08. # 20.) Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
2017. 02. 08. # 21.) Tájékoztatás a vagyonnyilatkozatok formai ellenőrzéséről és nyilvántartásba vételéről
2017. 02. 08. # 22.) Egyebek(Fannesz Kft. szerződésének meghosszabbítása)
2017. 02. 08. # 23.) Személyi ügy
2017. 01. 18. # 1.) Suzuki Ullmann telephely bérbeadásának lehetősége
2017. 01. 18. # 2.) Alsónémedi Önkormányzati Konyha intézményvezetői pályázatának elbírálása, intézményvezető kinevezése
2017. 01. 18. # 3.) Személyi ügy
2017. 01. 18. # 4.) Polgármester béréről tájékoztatás
2017. 01. 18. # 5.) Polgármester Szabadságának ütemezési terve
2017. 01. 18. # 6.) 2017. évi költségvetés terhére fedezetek biztosítása
2017. 01. 18. # 7.) Útépítési pályázatok benyújtása
2017. 01. 18. # 8.) A Fő út 1/C-D. sz. épületek felújításának tervezése (orvosi lakás)
2017. 01. 18. # 9.) Törvényességi észrevétel
2017. 01. 18. # 10.) A települési adóról szóló 10/2016. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosítása
2016. 12. 15. # A napirend előtt a helyben közszolgáltatást nyújtó szervezetek (rendőrség, katasztrófavédelem, VOLÁNBUSZ Rt., DAKÖV Kft., VERTIKÁL Nonprofit Zrt., Posta, stb.), vállalkozások rövid beszámolója, hozzájuk kérdések intézése.
2016. 12. 15. # 1.) Beszámoló a 2016. évi költségvetési évről, 2017. évi elképzelések
2016. 12. 15. # 2.) Egyebek, melynek keretében a jelenlévők a Képviselő-testület tagjai részére közérdekű kérdéseket tehetnek fel
2016. 12. 15. # 3.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítésével kapcsolatos eljárásról szóló szabályzat elfogadása, a 6/2015. (III.25.) sz. önkormányzati rendelet módosítása (SZMSZ)
2016. 12. 15. # 4.) Alsónémedi Önkormányzati Konyha SZMSZ-ének elfogadása, vezetői megbízás
2016. 12. 15. # 5.) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények feladatellátási együttműködési megállapodásának jóváhagyása
2016. 12. 15. # 6.) Útépítési közbeszerzési eljárások megindítása (adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok pályázati kerete
2016. 12. 15. # 7.) Köztisztviselők illetmény kiegészítéséről szóló rendelet módosítása
2016. 12. 15. # 8.) Szerződéskötés a Tankerülettel a régi iskolarész átadásáról
2016. 12. 15. # 9.) Költségvetési átcsoportosítás (Opál ház műszaki ellenőrzése miatt)
2016. 12. 15. # 10.) Opál ház felújításának műszaki ellenőrzésével kapcsolatos problémák
2016. 12. 15. # 11.) 157/2016. (IX. 28.) sz. önkormányzati határozat módosítása
2016. 12. 15. # 12.) Végrehajtási ügy
2016. 11. 30. # 1.) Vertikál Nonprofit Zrt. beszámolója a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
2016. 11. 30. # 2.) ABÉVA Kft. 2017. évi üzleti terve
2016. 11. 30. # 3.) Ócsa-Alsónémedi központi háziorvosi ügyeleti feladatokat ellátó Nagykadácsi Egészségügyi Szolgáltató Kft. meg megbízási díjának felülvizsgálata
2016. 11. 30. # 4.) Vízi-közmű vagyonátadás
2016. 11. 30. # 5.) 2017. évi belső ellenőrzési ütemterv
2016. 11. 30. # 6.) A 2016. évi költségvetés III. módosítása (rendeletalkotás)
2016. 11. 30. # 7.) Költségvetési átcsoportosítások tárgyalása (Kincstárjegy vásárlása)
2016. 11. 30. # 8.) 2017. évi költségvetési elképzelések, irányok, intézményi igények
2016. 11. 30. # 9.) Alsónémedi Önkormányzati Konyha, mint önálló költségvetési szerv létrehozása, Alapító Okiratának elfogadása
2016. 11. 30. # 10.) A helyi adópolitika érvényesülése, a 2017. évi adómértékek
2016. 11. 30. # 11.) Igazgatási szünet elrendelése (rendeletalkotás)
2016. 11. 30. # 12.) Változtatási tilalom elrendelése (rendeletalkotás)
2016. 11. 30. # 13.) Bölcsőde helyének kijelölése kapcsán HÉSZ módosítása (rendeletalkotás)
2016. 11. 30. # 14.) Helyi adóról szóló endelet egyes rendelkezéseinek módosítása
2016. 11. 30. # 15.) A Polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok végrehatásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről
2016. 11. 30. # 16.) Egyebek (Szilágyi Erzsébet utcai közvilágítás, B-gránit melletti út szélessége)
2016. 10. 26. # 1.) A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosítása (urnasírhelyek bérleti díja)
2016. 10. 26. # 2.) Az Alsónémedi Sportegyesület részére tulajdonosi hozzájárulás konténeröltöző építéséhez, jelzálogjog bejegyzéshez
2016. 10. 26. # 3.) Bgránit Kft. telephely kialakítása
2016. 10. 26. # 4.) Komposztmester Kft. kérelme övezeti átsoroláshoz
2016. 10. 26. # 5.) Kiss Menyhért Kft. állásfoglalás kérése helyi védelem tárgyában
2016. 10. 26. # 6.) Téli síkosság-mentesítés intézkedési terve
2016. 10. 26. # 7.) Költségvetési átcsoportosítások tárgyalása, elfogadása
2016. 10. 26. # 8.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról
2016. 10. 26. # 9.) Településközpont tervezési pályázat kiírása
2016. 10. 26. # 10.) 052/24 hrsz.-ú földrészlet állami tulajdonba adása
2016. 10. 26. # 11.) A település 950 éves évfordulójára rendezett ünnepségsorozat időpontjának meghatározása
2016. 10. 26. # 12.) 061/46 és 061/49 hrsz.-ú utak önkormányzati tulajdonba adása
2016. 10. 26. # 13.) A Polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok végrehatásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről
2016. 10. 26. # 14.) Egyebek (A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól, Szüreti felvonulással és bállal kapcsolatos gondok, Orgona és Deák Ferenc utcai közvilágítással kapcsolatos gondok, Kerékpárs

2016. 09. 28. # 1.) Alsónémedi egészségügyi alapellátásának helyzete
2016. 09. 28. # 2.) A Hungária Értékpapír Zrt. felszámolásával kapcsolatos döntés
2016. 09. 28. # 3.) Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolóinak véleményezése
2016. 09. 28. # 4.) A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda tanévkezdésének tárgyi és személyi feltételei, az óvoda nyári nyitva tartásának tapasztalatai
2016. 09. 28. # 5.) Az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola tájékoztatása 2015/16-os nevelési évről és a 2016/17-es tanévkezdés változásairól
2016. 09. 28. # 6.) A 2016. évi költségvetés II. módosítása
2016. 09. 28. # 7.) Az önkormányzat féléves gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadása
2016. 09. 28. # 8.) A helyi adókról szóló 5/2012. (II. 28.) rendelet módosítása
2016. 09. 28. # 9.) Az Önkormányzat megtakarításainak befektetésként való újbóli elhelyezése, lekötés meghosszabbítása
2016. 09. 28. # 10.) A házasságkötés hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 8/2011. (III. 30.) rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet elfogadása
2016. 09. 28. # 11.) Költségvetési átcsoportosítások tárgyalása, elfogadása
2016. 09. 28. # 12.) A kamerarendszer felülvizsgálata, lehetséges fejlesztések bemutatása
2016. 09. 28. # 13.) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata ellátási felelősségében lévő víziközmű-rendszer 2017-2031. közötti gördülő fejlesztési terve
2016. 09. 28. # 14.) Településközpont tervezése
2016. 09. 28. # 15.) Javaslat a településrendezési eszközök jóváhagyásának folytatására
2016. 09. 28. # 16.) Alsónémedi hatályos helyi építési szabályzata (HÉSZ) pontosító módosításának véleményezése
2016. 09. 28. # 17.) Telekalakítási szándékról szóló döntés (Bölcsőde)
2016. 09. 28. # 18.) Bursa Hungarica 2017 pályázathoz való csatlakozás
2016. 09. 28. # 19.) A Polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok végrehatásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről
2016. 09. 28. # 20.) Egyebek
2016. 09. 15. # 1.) József A. utca 1/2-ed tulajdonrészének tulajdonba vétele ajándékozással
2016. 09. 15. # 2.) Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak megválasztása
2016. 08. 24. # 1.) Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok pályázatának benyújtása
2016. 08. 24. # 2.) A gyermekorvosi rendelő és védőnői rendelő átalakítás és bővítés műszaki ellenőri díjának emelése (CIVIUM KFT.)
2016. 08. 24. # 3.) A települési adóról szóló 8/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet elfogadása
2016. 08. 03. # 1.) Energetikai korszerűsítés a Szivárvány Napköziotthonos Ovoda Szent István téri és Rákóczi utcai telephelyén – közbeszerzés lezárása
2016. 08. 03. # 2.) Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola technikaterem áthelyezése
2016. 07. 20. # 1.) Naperőműpark ügyében állásfoglalás
2016. 07. 20. # 2.) Mart aszfalt és tört beton feldolgozása ügyében állásfoglalás (UZ-TRANS Kft. tevékenységbővítés)
2016. 07. 20. # 3.) Az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola új informatikatermének kialakítása
2016. 07. 20. # 4.) Sportpark kiépítésére pályázat benyújtása
2016. 07. 20. # 5.) Költségvetési átcsoportosítások
2016. 07. 20. # 6.) Nemzeti értéktár és hungarikumok gyújtése pályázat
2016. 06. 29. # 1.) A 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.25.) sz. rendelet I. módosítása
2016. 06. 29. # 2.) Költségvetési átcsoportosítások tárgyalása, elfogadása
2016. 06. 29. # 3.) Az Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2015/2016. nevelési évéről szóló beszámoló tárgyalása, elfogadása
2016. 06. 29. # 4.) A Fantázia Alapfokú Művészeti Iskola 2015/2016-os tanévéről szóló beszámoló tárgyalása, elfogadása
2016. 06. 29. # 5.) A települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 3/2014. (II. 25.) sz. rendelet módosítása
2016. 06. 29. # 6.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása
2016. 06. 29. # 7.) Hungária Értékpapírt Zrt. felszámolásával kapcsolatos tájékoztató
2016. 06. 29. # 8.) Naperőműpark létrehozása ügyében állásfoglalás
2016. 06. 29. # 9.) Mart aszfalt és tört beton feldolgozása ügyében állásfoglalás (UZ-TRANS Kft. tevékenységbővítés)
2016. 06. 29. # 10.) Települési adóról szóló rendelet-tervezet tárgyalása, elfogadása
2016. 06. 29. # 11.) A Polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok végrehatásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről
2016. 06. 29. # 12.) Egyebek(Közbeszerzési eljárás lezárása, részvétel testvérvárosi programban, iskolai informatika terem)
2016. 05. 17. # 1.) KEHOP 5.2.9 jelű, „Pályázatos épületenergetikai felhívás a Közép- Magyarországi Régió települési önkormányzatai számára” című pályázat pályázatírójának kiválasztása
2016. 05. 11. # 1.) „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
2016. 05. 11. # 2.) Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok támogatási pályázata
2016. 05. 11. # 3.) Bölcsőde meghatározott paramétereinek felülvizsgálata
2016. 05. 11. # 4.) VEKOP-os pályázatokkal kapcsolatos konzorciumi megállapodások jóváhagyása
2016. 05. 11. # 5.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton való indulás
2016. 04. 27. # 1.) Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásának megtárgyalása és elfogadása
2016. 04. 27. # 2.) A Dabasi Rendőrkapitányság beszámolója Alsónémedi közbiztonsági helyzetéről
2016. 04. 27. # 3.) Fábry ügyvédi iroda tájékoztatója, szükség szerint döntés hozatala
2016. 04. 27. # 4.) A gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló elfogadása
2016. 04. 27. # 5.) Az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámolók elfogadása
2016. 04. 27. # 6.) Beszámoló a temetkezési közszolgáltatás helyzetéről
2016. 04. 27. # 7.) Az Alsónémedi Sportegyesület éves beszámolójának elfogadása
2016. 04. 27. # 8.) Civil szervezetek részére kiírt pályázatok elbírálása
2016. 04. 27. # 9.) Háziorvos kiválasztása (17 óra körül kerül tárgyalásra)
2016. 04. 27. # 10.) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2015. (III. 25.) sz. rendeletének módosítása
2016. 04. 27. # 11.) A Helyi kitüntetésekről szóló 12/2012. (IV. 24.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
2016. 04. 27. # 12.) Energetikai pályázaton való indulás
2016. 04. 27. # 13.) Szennyvíz vízi közmű vagyonértékelés aktualizálása
2016. 04. 27. # 14.) Vásártér u. szilárd burkolása érdekében engedélyes terv készítése
2016. 04. 27. # 15.) Jutalmak kérdésköre
2016. 04. 27. # 16.) A Polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok végrehatásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről
2016. 04. 27. # 17.) Egyebek (külterületi utak állapotának felmérése,  kerékpárút Dunaharaszti felé ,  buszjárat Dunaharaszti felé,  játszótér faültetés gyors megvalósulása, nagygödör játszótéri problémák)
2016. 04. 13. # 1.) A 64/2016. (III. 30.) sz. határozattal kapcsolatos tájékoztatás, véleménynyilvánítás a továbblépés tekintetében
2016. 04. 13. # 2.) Háziorvos kiválasztásával kapcsolatos véleménynyilvánítás
2016. 03. 30. # 1.) Beszámoló Dabas Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről
2016. 03. 30. # 2.) Fábry Ügyvédi Iroda írásos tájékoztatója
2016. 03. 30. # 3.) Háziorvosi jelölt meghallgatása
2016. 03. 30. # 4.) Beszámoló az alpolgármester munkájáról
2016. 03. 30. # 5.) Beszámoló a főépítész tevékenységéről
2016. 03. 30. # 6.) 2015. évi belső ellenőri jelentés
2016. 03. 30. # 7.) 2016. évi Belső ellenőrzési terv módosítása
2016. 03. 30. # 8.) ABÉVA KFT. 2015. évi beszámolójának elfogadása
2016. 03. 30. # 9.) ABÉVA KFT. iskolaügy, bérleti szerződés módosítása
2016. 03. 30. # 10.) Víz közművagyon és szennyvíz közművagyon bérleti díjának módosítása
2016. 03. 30. # 11.) Halászy Károly utcáról nyíló 952 hrsz.-ú út rendezése
2016. 03. 30. # 12.) Józan Kft. közútkezelői hozzájárulás kérelme
2016. 03. 30. # 13.) Kossuth Lajos utcai iskola épületen elvégzendő munkálatok
2016. 03. 30. # 14.) Református Egyházközség kérelme – 1848/2. hrsz.
2016. 03. 30. # 15.) Az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása
2016. 03. 30. # 16.) Szivárvány Napköziotthonos Óvoda alapító okiratainak módosítása
2016. 03. 30. # 17.) Bölcsőde helyszín kiválasztás
2016. 03. 30. # 18.) Bölcsőde paramétereinek meghatározása
2016. 03. 30. # 19.) Az önkormányzat megtakarításainak befektetésként való elhelyezése
2016. 03. 30. # 20.) Opál-ház és gyermekorvosi rendelő felújításhoz, bölcsőde létesítés tanulmánytervéhez kapcsolódó tervezési és szolgáltatási munkák megrendelése
2016. 03. 30. # 21.) Egyszerűsített eljárás megindítása a 889 hrsz (Kékesi-ház) és 890 hrsz (Halászy K. u 3.) ingatlanok övezeti besorolására vonatkozóan
2016. 03. 30. # 22.) Egyszerűsített eljárás megindítása a 845-858 hrsz.-ú (Rákóczi úti óvodától a Haraszti út 6. számig) és 922/1 hrsz (Rákóczi u. 22.) ingatlanok övezeti besorolására vonatkozóan
2016. 03. 30. # 23.)A Polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok végrehatásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről
2016. 03. 30. # 24.) Egyebek
2016. 03. 16. # 1.) 179/2015. (IX.23.) sz. határozat hatályossága, bölcsőde helyének kijelölése
2016. 03. 16. # 2.) Javaslat Kertváros Szociális Központ alapító okiratának, valamint a Társulási Megállapodás 2. sz. mellékletének
2016. 03. 16. # 3.) VEKOP 5.3.2. pályázaton való indulás (Kerékpárút építése)
2016. 03. 16. # 4.) VEKOP 6.l.l-15 pályázat kiegészítése (Óvodai tornaszoba és energetikai fejlesztés a Rákóczi utcai óvodában)
2016. 02. 24. # 1.) A 2015. évi költségvetés V. módosítása
2016. 02. 24. # 2.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása (Beszerzési Szabályzat elfogadása)
2016. 02. 24. # 3.) Civil szervezetek részére pályázat kiírása
2016. 02. 24. # 4.) Háziorvosi jelölt meghallgatása
2016. 02. 24. # 5.) Beszámoló a Művelődési Ház 2015. évi tevékenységéről
2016. 02. 24. # 6.) ABÉVA KFT. törzstőke emelés, Alapító Okirat módosítása
2016. 02. 24. # 7.) Teljesítmény-követelmények alapját képező célok meghatározása
2016. 02. 24. # 8.) Bölcsőde helyének kijelölése
2016. 02. 24. # 9.) A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár és Gyermekorvosi rendelő felújításához műszaki ellenőr kiválasztása
2016. 02. 24. # 10.) Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány alapító okiratának módosítása
2016. 02. 24. # 11.) Alsónémedi Községért Közalapítvány kérelme ingyenes terem és pályahasználat iránt
2016. 02. 24. # 12.) Polgármester szabadság ütemezési tervének jóváhagyása
2016. 02. 24. # 13.) Tiltakozás a kötelező betelepítési kvóta ellen
2016. 02. 24. # 14.) A Polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok végrehatásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről
2016. 02. 24. # 15.) Egyebek - Vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával kapcsolatos bejelentés
2016. 02. 24. # 16.) Opál-ház és Gyermekorvosi rendelő felújítás - közbeszerzési eljárása, Ajánlattevők kiválasztása
2016. 02. 03. # 1.) Fábry Ügyvédi Iroda tájékoztatása(Hungária Értékpapír ügyben)
2016. 02. 03. # 2.) A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda SZMSZ-ének módosítása
2016. 02. 03. # 3.) Kulturális bizottsági tag lemondása, új tag választása
2016. 02. 03. # 4.) A 2016. évi költségvetés beterjesztése – a rendelet-tervezet az ülésen kerül kiosztásra
2016. 02. 03. # 5.) Alsónémedi Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása
2016. 02. 03. # 6.) ABÉVA Kft. - bérleti szerződések meghosszabbítása
2016. 02. 03. # 7.) ABÉVA KFT. - Iskolai takarítás közbeszerzése
2016. 02. 03. # 8.) ABÉVA KFT. ügyvezetőjének jutalmazása
2016. 02. 03. # 9.) ABÉVA KFT. - Józan Kft. bérleti ügye
2016. 02. 03. # 10.) Központi orvosi ügyelet finanszírozása
2016. 02. 03. # 11.) A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadása
2016. 02. 03. # 12.) Közbeszerzési eljárások indítása (Opál-ház, gyermekorvosi rendelő)
2016. 02. 03. # 13.) A Polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok végrehatásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről
2016. 02. 03. # 14.) Egyebek (Síkosság-mentesítés, Bölcsőde helyének kiválasztása, Gréder használata, Önkormányzati bérleménnyel kapcsolatos kérdés, Helyreigazítás, Idősek Tanácsával kapcsolatos javaslat)
2016. 02. 03. # 15.) Személyi ügyek – szóbeli tájékoztatás
2015. 12. 10. # 1.) Beszámoló a 2015. évi költségvetési évről, 2016. évi elképzelések
2015. 12. 10. # 2.) Egyebek, melynek keretében a jelenlévők a Képviselő-testület tagjai részére közérdekű kérdéseket tehetnek fel.
2015. 12. 10. # 1.) Az ABEVA Kft. 2016. évi üzleti tervének véleményezése
2015. 12. 10. # 2.) A hentesüzlet kialakítása
2015. 12. 10. # 3.) 2016. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása
2015. 12. 10. # 4.) A közterület használata és az utcanév- és házszámtáblák kihelyezésének szabályairól szóló 17/2015. (XI. 26.) sz. rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet elfogadása
2015. 12. 10. # 5.) Köztisztviselők illetmény kiegészítéséről szóló rendelet módosítása
2015. 12. 10. # 6.) A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2016. I. negyedéves rendezvényeihez forrás biztosítása
2015. 12. 10. # 7.) A 107/2015. (V. 27.) sz. önkormányzati határozat visszavonása
2015. 12. 10. # 8.) Szóbeli tájékoztatás a bölcsőde helyének kialakításáról
2015. 11. 25. # 1.) A 2015. évi költségvetés IV. módosítása
2015. 11. 25. # 2.) ABÉVA Kft. finanszírozása
2015. 11. 25. # 3.) ABÉVA KFT. volt FB tagok tiszteletdíja
2015. 11. 25. # 4.) A helyi adópolitika érvényesülése a 2016. évi adómértékek meghatározása
2015. 11. 25. # 5.) A helyi adókról szóló 5/2012. (II. 28.) sz. önkormányzati rendelet
2015. 11. 25. # 6.) Igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megtárgyalása
2015. 11. 25. # 7.) A közterületek használatáról, valamint az utcanév és házszám táblákról szóló 8/2005. (VII. 08.) rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet elfogadása
2015. 11. 25. # 8.) Alsónémedi természeti értékeinek helyi védelméről szóló 27/2012. (XII. 20.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
2015. 11. 25. # 9.) Javaslat a „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
2015. 11. 25. # 10.) Terület-felajánlás a 051 hrsz-ú Feltáró utca előírt szélességének kialakításához
2015. 11. 25. # 11.) Költségvetési átcsoportosítások
2015. 11. 25. # 12.) Pest megye önálló NUTS2 régióvá válásának kezdeményezése
2015. 11. 25. # 13.) A 101/2015.(IV.27.), 117/2015. (VI. 24.), 175-176/2015.(IX.23.) és 178/2015.(IX.23) sz. önkormányzati határozatok visszavonása
2015. 11. 25. # 14.) ASE kérelmének megtárgyalása
2015. 11. 25. # 15.) Értékpapírszámla szerződés megkötése
2015. 11. 25. # 16.) Hentes üzlet átköltözése
2015. 11. 25. # 17.) A Polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok végrehatásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről
2015. 11. 25. # 18.) Egyebek: Iskolai technikaterem áthelyezés, Bölcsőde helyszínének újratárgyalása, Postával kapcsolatos problémák, Somogyi Béla (Gyáli út) utcai járdaépítés akadálymentessége, Tájékoztatás egy rablással kapcsolatban
2015. 10. 28. # 1.) A Fábry és Társa Ügyvédi Iroda beszámolója és javaslata a Hungária Értékpapír Befektetési és Értékpapírkereskedelmi Zrt. felszámolása ügyében
2015. 10. 28. # 2.) A helyi adókról szóló 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítása
2015. 10. 28. # 3.) Gyermekgyógyászati rendelő és az Opál-ház felújítás tervbemutatása
2015. 10. 28. # 4.) Javaslat a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátás módjáról és szervezeti kereteiről való döntés meghozatala
2015. 10. 28. # 5.) A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár SZMSZ-ének elfogadása
2015. 10. 28. # 6.) Méhnyakrák szűrés a védőnői ellátórendszer keretében
2015. 10. 28. # 7.) ABÉVA Kft. részére pénzeszköz átadás
2015. 10. 28. # 8.) Bölcsőde pályázatírójának kiválasztása
2015. 10. 28. # 9.) A Schuller-csarnok bontásának és a bölcsőde tervezőjének kiválasztása
2015. 10. 28. # 10.) Ingatlanok energetikai pályázat előkészítőjének kiválasztása
2015. 10. 28. # 11.) Földbérletek meghosszabbítása 
2015. 10. 28. # 12.) A 100-101/2015. (IV. 29.) sz. határozatok módosítása (szennyviz önerö biztosítása)
2015. 10. 28. # 13.) A 117/2015. (VI. 24.) sz. önkormányzati határozatok visszavonása
2015. 10. 28. # 14.) Műszaki ellenőr felelősségbiztosítása
2015. 10. 28. # 15.) Kerékpárúttal kapcsolatos döntés
2015. 10. 28. # 16.) A polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről 
2015. 10. 28. # 17.) Egyebek : Molnár Sándor támogatása, Somogyi Béla u. járdaépítés, A hentes helyzete, Zászlók kihelyezése nemzeti ünnepeken, Vizsgálat a Hungária zrt ügyében
2015. 10. 28. # 18.) Szociális ügy
2015. 10. 28. # 19.) Vagyoni ügy
2015. 09. 23. # 1.) Az önkormányzat féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
2015. 09. 23. # 2.) A 2015. évi költségvetés III. módosítása
2015. 09. 23. # 3.) Urnafal megépítéséről (forma, méret, férőhely stb.) döntés
2015. 09. 23. # 4.) Az óvodai nevelési év kezdésének tárgyi és személyi feltételei, az óvoda nyári nyitva tartásának tapasztalatai
2015. 09. 23. # 5.) Az iskola tájékoztatója a 2014/2015-ös tanévéről és az új tanév kezdésének tárgyi és személyi feltételeiről
2015. 09. 23. # 6.) Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolói
2015. 09. 23. # 7.) A Vertikál Nonprofit Zrt. beszámolója a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
2015. 09. 23. # 8.) Csatlakozás a Nulla Hulladék Kartához
2015. 09. 23. # 9.) ADR-Logistics Kft. telephelyének megvalósításáról döntés
2015. 09. 23. # 10.) Loacker Kft. hulladékhasznosító létesítéséhez véleménykérés
2015. 09. 23. # 11.) DAKÖV Kft. által fizetett irodabérleti díj – véleményezés
2015. 09. 23. # 12.) Szennyvízberuházás gépjárműveinek bérleti és üzembentartói szerződése
2015. 09. 23. # 13.) Vízi- és szennyvízközmű gördülő fejlesztési terv elfogadása
2015. 09. 23. # 14.) Családi napközi szerződésének meghosszabbítása (támogatás), ill. módosítása
2015. 09. 23. # 15.) Költségvetési átcsoportosítások
2015. 09. 23. # 16.) Energetikai felmérésről tájékoztatás
2015. 09. 23. # 17.) Mobilflottához való csatlakozás lehetősége (dolgozók és tisztségviselők)
2015. 09. 23. # 18.) Támogatási kérelmek (Ócsai rendőrőrs klimatizálás, Dabas és Környéke MentőorvosiMentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft. működési támogatás)
2015. 09. 23. # 19.) „Alsónémedi Gyermekekért és Anyákért Közalapítvány” végelszámolása
2015. 09. 23. # 20.) Bölcsőde helyének kijelölése
2015. 09. 23. # 21.) Birgejárás II. területen lévő ingatlan megvásárlása, ill. kisajátítási eljárás elindítása
2015. 09. 23. # 22.) Bursa Hungarica 2016. évi pályázathoz való csatlakozás
2015. 09. 23. # 23. A Polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok végrehatásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről
2015. 09. 23. # 24.) Egyebek
2015. 09. 23. # 25.) Lakáscélú támogatásra érkezett kérelem elbírálása