movie75 document98 business62 business62 paper101 documents15  breakfast13 jarokelo transport305 1 archery6  network73  navigation9 question28  file148   info24

KEZDŐLAP KÖRNYEZET 'SZ@R' ÜGY Szkeptikusságom töretlen...

Szkeptikusságom töretlen...

Vagy: léteznek párhuzamos univerzumok...

 

Hangfelvétel >>>

A biztonság kedvéért  - mivel többszöri kezdeményezésünkre sem kaptunk tájékoztatást - a kiírótól kértünk egy állásgofoglalást az ügyben. Meglátjuk, hogy amitől tartunk az esetleg téveszme vagy sem.

 

Számos önkormányzati határozatot találni az interneten, ahol a támogatottakkal megígértetik a KEOP pályázatokhoz csatolt költség-haszon elemzésekben szereplő díjszinteket.

 


Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 161/2009 (XI.30.) sz. határozata a víziközmű vagyon kezelésbe adásáról, valamint díjképzési elvek és díjszintek alkalmazásáról

 

1.Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló víziközműveket nem kívánja a Békés Megyei Vízművek Zrt. kezelésébe adni.

2.Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0006 pályázatban megfogalmazott díjképzési elveket és díjszinteket a projekt megvalósítását követően alkalmazza.

3.A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a Békés Megyei Vízművek Zrt. tájékoztassa.

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

 


 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

138/2011. (VI. 23.) számú h a t á r o z a t a az

"Újfehértó-Bököny szennyvízelvezetési és tisztítási projekt"

elnevezéső KEOP projektben rögzített szennyvíz beruházással kapcsolatos döntések meghozataláról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1. kijelenti, hogy Újfehértó Város Önkormányzata az „Újfehértó-Bököny szennyvízelvezetési és tisztítási projekt” elnevezéső KEOP projektben megvalósuló elemek üzembe helyezésétıl számított 5 (öt) évig az új elemekre vonatkozóan csatornadíj támogatást nem igényel.

2. kijelenti, hogy a projekt Megvalósíthatósági Tanulmány költséghaszon elemzésében szereplő díjképzési elvek és díjszintek alkalmazására – az 1. számú melléklet szerint - kötelezettséget vállal.

3. kijelenti, hogy a következık szerint vállalja a projekt által érintett lakásokra vetítve a csatlakozások számát és arányát.

4. kijelenti, hogy Újfehértó Város Önkormányzata az „Újfehértó-Bököny víziközmő fejlesztési projekt” elnevezésű KEOP 1.2.0 jelő projekt költség-haszon elemzésében szereplő 303.932.000.-Ft saját forrást az erre elkülönített forrásból kívánja finanszírozni.

5. felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakkal tartalmilag megegyezı nyilatkozatokat aláírja.

Felelős: polgármester Határidő: azonnal